Zmień rozmiar tekstu: A- A A+

Wyszukiwarka

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku informuje, że w 2013 roku kontynuuje realizację projektu systemowego „Więcej szans w powiecie leżajskim”

Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku informuje, że w 2013 roku kontynuuje realizację projektu systemowego „Więcej szans w powiecie leżajskim”


Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zwiększenie szans na zatrudnienie osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku.

klue

 

 Okres realizacji projektu:
od 01.01.2013 do 31.12.2013r.


Uczestnicy projektu:


Projekt skierowany do 397 kobiet i mężczyzn zarejestrowanych jako bezrobotne w powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku, ze szczególnym uwzględnieniem osób spełniających niżej wymienione kryteria dostępu:

  • co najmniej 318 osób w latach 2008-2012 nie było uczestnikami projektu systemowego „Więcej szans w powiecie leżajskim” w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL realizowanego przez PUP Leżajsk,
  • co najmniej 199 uczestników projektu będą stanowiły osoby w wieku do 30 roku życia,
  • co najmniej 64 uczestników projektu będą stanowiły osoby w wieku powyżej 50 roku życia,
  • co najmniej 12 uczestników projektu będą stanowiły niepełnosprawne osoby bezrobotne, posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności,


Planowane działania

 

  • Staże - średnio 6-cio miesięczne dla uprawnionych* osób bezrobotnych (zaplanowano 276 osób), wymagają zagwarantowania przez pracodawcę zatrudnienia osoby bezrobotnej po odbytym stażu;
  • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – wsparcie dla osób bezrobotnych w wysokości określonej w umowie, nie wyższej niż 6 – krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia (zaplanowano 92 osoby)
  • Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy - wsparcie dla osób bezrobotnych oraz lokalnych przedsiębiorców w postaci refundacji kosztów utworzenia 24 nowych stanowisk pracy dla 24 skierowanych osób bezrobotnych w wysokości przewidzianej w umowie, nie wyższej niż 6 – krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia

 


*Osoby uprawnione do odbycia stażu to osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy wymienione w art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008r., Nr 69, poz. 415 z późn. zm).


Są to osoby:

1) bezrobotne do 25 roku życia,

2) bezrobotne długotrwale albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 2, albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,

3) bezrobotne powyżej 50 roku życia,

4) bezrobotne bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,

5) bezrobotne samotnie wychowujące co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,

6) bezrobotne, które po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęły zatrudnienia,

7) bezrobotne niepełnosprawne.

 


Miejsce realizacji: Powiat leżajski

 


Budżet projektu na rok 2013:   4 287 200,00 zł (dofinansowanie – 100%)

 

Przewidywane terminy naboru wniosków:

Staże: II – V. 2013 r.

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej: II – XI. 2013 r.

Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy: III – VIII. 2013 r.

 


Szczegółowe informacje będą zamieszczane na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku.

 


Szczegółowych informacji o projekcie udziela:

Elżbieta Buszta (kierownik projektu)

PUP Leżajsk, ul. Mickiewicza 56, pokój nr 18

tel.         (017) 240 67 28

e-mail:   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.


Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

-Podziałania 6.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

 

Urząd

ul. Mickiewicza 56, 37-300 Leżajsk,

017 242 73 73

017 240 67 20

Fax: 017 240 67 29
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Newsletter

Zapraszamy do prenumerowania naszego newslettera.